Консултантски услуги од областа на човечки ресурси

Со исцрпното искуство и тимот на професионалци со кои располага ЕСИ, ви нудиме и консултантски услуги во областа на менаџирањето со човечките ресурси.

Услугите се скроени на вашите потреби и приоритети и имаат за цел да ве поддржат во справување со предизвиците во менаџирањето на најефикасен и најефективен начин.

Поддршката која ја нудиме во раководењето со човечките ресурси ги вбројува следниве области:

  • Aдминистрација на човечките ресурси
  • Правни совети
  • Процена на талент и развој
  • Мотивација на вработените
  • Поддршка, супервизија и проценка на учинок на вработените
  • Стратегиско и оперативно планирање во мчр
  • Индивидуално советување ( coaching )